HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 – 2021

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2020 – 2021

z2519697275172_5f5dd4f9fc65b2dfeb9553d338f433b0

          Thực hiện hướng dẫn số 1053/HD- PGDĐT, ngày 27/08/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 20290-2021 của giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, và Công văn số 1169/HD-PGDĐT-MN ngày 22 tháng 09 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2020-2021; Thực hiện nghị định 71/ NĐ-CP về dân chủ hóa trong hoạt động cơ quan. Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, Hôm nay ngày 09/10/2020 Trường MG Tân Thành A tổ chức hội nghị CB-VC năm học 2020- 2021.

Về dự hội nghị hôm nay có mặt 20/20 là cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường về dự hội nghị đầy đủ. Hội nghị diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn. Tại hội nghị thay mặt ban giám hiệu nhà trường, đồng chí hiệu trưởng thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019 -2020, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021.

z2519749410775_3b69c90bb809692450cf76f1db58acaf

              Hội nghị được nghe báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết năm học 2019 – 2020 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 – 2021.

z2519691221784_cbdcb05cea3f032edff62e61578131a9

                 Ban chấp hành công đoàn  thông qua thực hiện quy chế dân chủ 2019 – 2020  và báo cáo kết quả thi đua năm học 2019-2020.

Kế toán thông qua báo cáo công tác thu chi tài chính.

z2519691404163_16d8990a1bd42ee9cae2052e5835dbbe

              Thông qua tổng hợp ý kiến các tổ chuyên môn, chủ tọa gợi ý thảo luận.

Hội nghị đã thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo, và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, hội nghị  đã đóng góp các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua của nhà trường năm học 2020 – 2021 Đưa ra một số giải pháp thực hiện các chỉ tiêu để năm học 2020 – 2021 đạt hiệu quả cao hơn trong năm học mới.

Đoàn chủ tịch cũng đã giải đáp một số thắc mắc của đại biểu hội nghị và thống nhất một số chỉ tiêu theo đa số ý kiến của đại biểu.

Trưởng ban thanh tra nhân dân thông qua báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới.

z2519691542939_edb480344a9e96e49fe21d05344d4e02

Bầu ban thanh tra nhân dân và đây ban thanh tra nhân dân nhiệm Kỳ mới.

z2519691708005_601047cae012caad0b58044aa6e667d9

          Tất cả CB-GV-NV đăng ký thi đua năm học 2020 – 2021.

Thư ký hội nghị thông qua nghị quyết hội nghị

z2519691852510_c62f3728573d45b9cdd9a798d76901ad

Sau buổi làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị công chức viên cức đã thành công tốt đẹp, sau hội nghị này tập thể nhà trường có thêm sức mạnh và hành trang thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021./.