123

CƠ CẤU TỔ CHỨC

  1. BAN GIÁM HIỆU
  2. Hiệu trưởng

– Họ và tên: Nguyễn Thị Lưu

– Chức vụ: Hiệu trưởng

– Phụ trách điều hành: Phụ trách chung

– Số di đông: 0834 422 897

– Email: nguyenluutanthanh@gmail.com

  1. Phó hiệu trưởng

– Họ và tên: Lâm Thị Hồng Vương

– Chức vụ: Phó hiệu trưởng

– Phụ trách điều hành: Chăm sóc – giáo dục

– Số di đông: 0984 539 022

– Email: lamhvuong@gmail.com

  1. Phó hiệu trưởng

– Họ và tên: Huỳnh Thị Diệu Huyền

– Chức vụ: Phó hiệu trưởng

– Phụ trách điều hành: Chăm sóc – nuôi dưỡng

– Số di đông: 0328 919184

– Email: quynhhuyen81123@gmail.com

  1. TỔ CHUYÊN MÔN1. Tổ nhà trẻ – chồi

1.1. Họ và tên: Hồ Thị Lê

– Chức vụ: Tổ trưởng

– Số di đông: 0944 383 713

– Email: dienledanhnhan@gmail.com

1.2. Họ và tên: Phan Thị Lài

– Chức vụ: Tổ phó

– Số di đông: 0335 362 122

– Email: phanlaitb@gmail.com

  1. Tổ Lá – ghép

2.1. Họ và tên: Nguyễn Thị Mộng Linh

– Chức vụ: Tổ trưởng

– Số di đông: 0964 261 282

– Email: nguyenthimonglinh82@gmail.com

2.2. Họ và tên: Lê Thị Miên

– Chức vụ: Tổ phó

– Số di đông: 0916 273 524

– Email: bui.bangbang2010@gmail.com

 III. TỔ VĂN PHÒNG

– Họ và tên: Lâm Thị Ni

– Chức vụ: Tổ trưởng

– Số di đông: 0817 328 099

– Email: lamthinitcc2@gmail,com

  1. TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
  2. ĐOÀN TN CSHCM

– Họ và tên: Lâm Nguyễn Ý Nhi

– Chức vụ: Bí thư

– Số di đông: 0342 505 081

– Email: nhilam2005@gmail.com

  1. CÔNG ĐOÀN 

– Họ và tên: Hồ Thị Lê

– Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

– Số di đông: 0944 383 713

– Email: dienledanhnhan@gmail.com